Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Miejskiego w Nisku na rok szkolny 2021/2022

01.03 – 30.04.2021 – Złożenie  deklaracji woli kontynuacji korzystania przez dziecko z usług Żłobka na rok szkolny 2021/2022

04.05 – 17.06.2021 – Złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami Rodziców.

30.06. – 05.07.2021 Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Nisku

09.07.2021 Ogłoszenie wyników Rekrutacji

01.09 – 06.09.2021  Podpisanie umowy pomiędzy Dyrektorem Żłobka a Rodzicami

07.09 – 09.09.2021 Zebranie organizacyjne rodziców dzieci przyjętych do Żłobka na rok 2021/2022

 

Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do  Żłobka Miejskiego w Nisku

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326)
  2. Statut Żłobka Miejskiego w Nisku.

 

1. Do  Żłobka Miejskiego w Nisku  przyjmowane są dzieci:

– mające co najmniej 12 miesięcy do ukończenia 3 roku życia.

2. Rekrutacja dzieci do Żłobka opiera się o dwie rekrutacje

a) podstawową – jednoetapowa na wrzesień każdego roku,

b) uzupełniającą odbywającą się w momencie zwolnienia miejsca w danej grupie wiekowej.

3. Na potrzeby rekrutacji zostaje powołana komisja rekrutacyjna w składzie 3 osobowym.

4. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje komisja rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych w danej w placówce.

W przypadku, gdy liczba kart zgłoszenia dziecka, przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku, decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna uwzględniając zasady pierwszeństwa opisane poniżej.

W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka może być ono przyjęte w pierwszej kolejności.

Odnosi się to do dziecka:

–  zamieszkałego na terenie Gminy i Miasta Nisko,

– obojga rodziców pracujących w systemie dziennym,

– matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy,

– z rodziny zastępczej, bądź dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,

– rodzica samotnie wychowującego dziecko,

– mającego rodzeństwo w Żłobku.

5. W kolejnych latach uczęszczania dziecka do placówki, rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka oraz przedkładają podpisaną aktualizującą kartę zgłoszenia dziecka , w terminie do 30 kwietnia każdego roku (dotyczy to dzieci kontynuujących pobyt w żłobku do 3 lat). Druk na stronie Żłobka.

6. Rodzice dzieci zakwalifikowanych – przyjętych mają obowiązek podpisania umowy w Żłobku w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

7. Niepodpisanie umowy w terminie podanym w harmonogramie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka, z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w Żłobku.

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego przekazane telefonicznie Rodzicowi dziecka przyjętego lub osobiście w Żłobku przy ul. 3 Maja 22 w Nisku.

Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do Żłobka należy dostarczyć razem z „Kartą zgłoszenia dziecka” w terminie wskazanym w harmonogramie.

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia poinformowani są telefonicznie oraz wpisani na listę dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku.

Przyjęcie dzieci z listy rezerwowej uwarunkowane jest tylko i wyłącznie zwolnieniem się miejsca w bieżącym roku szkolnym.

UWAGA: W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.