Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2021r(Dz.U.2021 poz2270) o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, zawarta jest również decyzja o dofinansowaniu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.

Dofinansowanie będzie przysługiwało:

  • rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub osobom, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
  • dzieciom uczęszczającym do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystającym z opieki dziennego opiekuna;
  • osobom, które nie otrzymują na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).
20230913_110731
IMG-20230907-WA0123

Dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje dziecku:

  • pierwszemu i jedynemu w rodzinie;
  • pierwszemu w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko wypłacany jest RKO;
  • drugiemu i kolejnemu w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO.

Dofinansowanie będzie przysługiwać bez względu na osiągany dochód.

Opłata za pobyt do której będzie dofinansowanie to miesięczna opłata pomniejszona o przyznane zniżki, ale nie wlicza się do niej opłata za wyżywienie.

Wysokość dofinansowanie to 400zł miesięcznie ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w Żłobku.(wyliczana zgodnie z ilością dni pobytu).

Żłobek będzie co miesiąc przekazywał informację o ilości dni pobytu dziecka w Żłobku.