Deklaracja dostępności

Żłobek Miejscki w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zlobeknisko.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności występujące na stronie internetowej zlobeknisko.pl:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część zamieszczonych informacji jest w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości

Ułatwienia wprowadzone na stronie internetowej zlobeknisko.pl:

 • strona internetowa zaprojektowana w sposób responsywny
 • opcja zwiększenia rozmiaru czcionki
 • opcja włączenia wysokiego kontrastu
 • opcja włączenia skali szarości
 • opcja podkreślenia odnośników
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest

 • Bożena Gergont,
 • zlobeknisko@wp.pl.
 • 15 841 27 16 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 


Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. 3 Maja 22. Do wejścia budynku prowadzą 3 rozwiązania.

Główne – zabezpieczone bramką;
Pomocnicze – wózkarnia.
Gospodarcze – zabezpieczone bramą wjazdową.
Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

Bezpośrednio do budynku prowadzi chodnik, który pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.
Administracja znajduje się po lewej stronie w wejściu głównym budynku.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest dwupoziomowy. Na parterze znajdują się dwie grupy dziecięce, z jednym wspólnym holem oraz węzłem sanitarnym nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Następnie na piętrze znajduje się trzecia grupa dziecięca do której prowadzi klatka schodowa z poręczą.
Żłobek nie posiada windy osobowej tylko gospodarczą.
Do osób mających problem z poruszaniem się pracownicy schodzą i obsługują zainteresowanych na parterze po wcześniejszym użyciu dzwonka w holu głównym.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem głównym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach .

Z racji tego, iż w budynku przebywają dzieci od 12 m-c do 3 lat do budynku może wejść osoba z psem asystującym po uzgodnieniu z dyrektorem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych, lub w wydruku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.
Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Żłobek Miejski w Nisku
ul. 3 Maja 22, 37-400 Nisko

tel. 15 841 27 16